Fördjupning av översiktsplan för område vid avfart Irsta, föp 70

Kommunfullmäktige antog fördjupningen den 5 december 2019.

Om fördjupningen av översiktsplanen

Fördjupningens syfte

Syftet är att utreda de möjligheter som finns för att ha både skrymmande och mindre verksamheter inom logistik, lager och industri. Det ska inte finnas handel och kommers på området. När fördjupningen är klar kommer detaljplaner att reglera hur marken ska användas.

Kartbild med planområdet kring avfarten Irsta markerat.

Området kring avfart Irsta

Planhandlingar

Läs om fler projekt i angränsande områden

Planprogram för Irsta pp 26

Bakgrund

Västerås växer och i dag är det brist på mark för närings­livet. Bristen gäller främst platser för verk­sam­heter som kräver både stora och lite mindre ytor. Det ska även finnas närhet till utbyggd infra­struktur vid stora trafik­leder.

Vi i staden vill också kunna erbjuda ersättnings­mark i bra lägen. Det gäller vid behov att om­lokalisera företag som i dag finns på mark i ut­vecklings­om­råden. Därför har vi gjort det möjlig­het att etablera ett nytt område för verksam­heter.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram för­djup­ningar av över­sikts­planen. I kommun­full­mäktige tas be­slut om att den för­djupade över­sikts­planen ska an­tas. Den blir sedan väg­ledande för fort­satt detalj­planering.

Vad är en för­djupning av över­sikts­planen?

Vissa delar av över­sikts­planen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då går det att göra en för­djup­ning av över­sikts­planen. Några exempel på områden som kan behandlas i en för­djupning är tät­orter och kommun­delar eller stads­delar. En för­djupning kan också avse ett planerat ut­byggnads­område. För­djupningen tjänar som ett mellan­led mellan den kommun­omfattande över­sikts­planen och detalj­planen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se