Fördjupad översiktsplan för Erikslund, föp 63

Kommunstyrelsen antog planen den den 6 september 2018.

Om fördjupningen av översiktsplanen

Syftet med planen är att bestämma läget för en ny trafikled, Västerleden. Den ska gå mellan E18 och Surahammars­vägen. I planen ska också ett förslag till hur marken ska an­vändas i ledens när­område, studeras.

Planhandlingar

Flygbild över planområdet på Erikslund.

Flygbild över planområdet på Erikslund

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram för­djupningar av över­sikts­planen. I kommun­full­mäktige tas be­slut om att den för­djupade över­sikts­planen ska antas. Den blir sedan väg­ledande för fort­satt detalj­planering.

Vad är en fördjupning av över­sikts­planen?

Vissa delar av över­sikts­planen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då går det att göra en för­djup­ning av över­sikts­planen. Några exempel på områden som kan behandlas i en för­djupning är tät­orter och kommun­delar eller stads­delar. En för­djupning kan också avse ett planerat ut­byggnads­område. För­djupningen tjänar som ett mellan­led mellan den kommun­omfattande över­sikts­planen och detalj­planen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se