Fördjupad översiktsplan för Badelundaåsen och ridanläggning, föp 62

Kommunfullmäktige antog planen den 7 februari 2013.

Om fördjupningen av översiktsplanen

Syftet med över­sikts­planen är att arbeta med frågor om bevarande och utveckling för Badelundaåsen och Anundshög. Ett annat syfte är att se vilka för­ut­sätt­ningarna som finns för en ny plats för Hamre ridcenter. Över­sikts­planen ska fungera som ett stöd för fortsatt arbete med detalj­planer. Den ska även stötta andra beslut som rör mark- och vatten­frågor.

Över­sikts­planen är till för att dra upp rikt­linjer för hur om­rådet kan ut­vecklas och för­ändras. Den utgår från land­skapets starka karaktärer såsom åsen, forn­lämningarna och jord­bruket. I planen före­slås bland annat att kopplingen mellan åsen och staden stärks. Planen ger också förslag till att vegetationen på åsen glesas ut. Dels för att öka både estetiska och biologiska värden, men även för att det öppna jord­bruks­land­skapet och för att den glesa karaktären på be­byggelse ska bevaras.

Vill du läsa hela den för­djupade över­sikts­planen, så hittar du den här nere i länkarna.

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram för­djup­ningar av över­sikts­planen. I kommun­full­mäktige tas be­slut om att den för­djupade över­sikts­planen ska an­tas. Den blir sedan väg­ledande för fort­satt detalj­planering.

Vad är en för­djupning av över­sikts­planen?

Vissa delar av över­sikts­planen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då går det att göra en för­djup­ning av över­sikts­planen. Några exempel på områden som kan behandlas i en för­djupning är tät­orter och kommun­delar eller stads­delar. En för­djupning kan också avse ett planerat ut­byggnads­område. För­djupningen tjänar som ett mellan­led mellan den kommun­om­fattande över­sikts­planen och detalj­planen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se