Fördjupad översiktsplan för Hacksta, föp 59

Kommunfullmäktige antog planen den 11 november 2011.

Om fördjupningen av översiktsplanen

Förslaget till över­sikts­plan visar hur Hackstaområdet kan ut­vecklas till ett verk­sam­hets­område för i första hand logistik­företag och andra verk­samheter med behov av närhet till hamn, över­ordnad vägnät och järnväg. Stora delar av om­rådet är redan plan­lagt för verk­sam­heter/industri.

Ett nytt vägnät inom området föreslås liksom komplettering med nya verk­sam­hets­områden norr om Lundbyvägen och väster om Johannis­bergs­vägen. Inom om­rådet ut­vecklas gröna stråk som utgör spridnings­korridorer för växt- och djurliv. Dessa blir också viktiga för­bindelse­länkar för gång- och cykel­trafik. Till över­sikts­planen hör även en miljö­konsekvens­beskrivning. En samman­fattning av slut­satserna i miljö­konsekvens­beskrivningen finns i plan­handlingen.

Planhandling

Planhandling för fördjupad översiktsplan föp 59 Pdf, 6.7 MB.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram för­djup­ningar av över­sikts­planen. I kommun­full­mäktige tas be­slut om att den för­djupade över­sikts­planen ska an­tas. Den blir sedan väg­ledande för fort­satt detalj­planering.

Vad är en för­djupning av över­sikts­planen?

Vissa delar av över­sikts­planen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då går det att göra en för­djup­ning av över­sikts­planen. Några exempel på områden som kan behandlas i en för­djupning är tät­orter och kommun­delar eller stads­delar. En för­djupning kan också avse ett planerat ut­byggnads­område. För­djupningen tjänar som ett mellan­led mellan den kommun­om­fattande över­sikts­planen och detalj­planen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se