Fördjupad översiktsplan för Västra Skälby, föp 58

Kommunfullmäktige antog planen 25 november 2004.

Om fördjupningen av översiktsplanen

Syftet med översiktsplanen är att:

  • Bestämma läge och ange markbehov för en ny väg mellan E18 och Köpingsvägen
  • Ange förutsättningar för framtida exploatering av bostäder och/eller verksamheter
  • Ange trafiklösningar och koppling till befintlig bostadsbebyggelse i Skälby

Närings­livet i de västra delarna av Västerås expanderar och ställer krav på större mark­ytor och bättre trafik­lösningar. Den planerade vägen, Väster­leden, kommer att av­lasta befintliga vägar och ge en ny an­slutning till E18. En fortsättning av Väster­leden söder ut mot Hacksta, Saltängen och hamnen stod klar under år 2005 genom en för­längning av Saltängs­vägen.

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram för­djup­ningar av över­sikts­planen. I kommun­full­mäktige tas be­slut om att den för­djupade över­sikts­planen ska an­tas. Den blir sedan väg­ledande för fort­satt detalj­planering.

Vad är en för­djupning av över­sikts­planen?

Vissa delar av över­sikts­planen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då går det att göra en för­djup­ning av över­sikts­planen. Några exempel på områden som kan behandlas i en för­djupning är tät­orter och kommun­delar eller stads­delar. En för­djupning kan också avse ett planerat ut­byggnads­område. För­djupningen tjänar som ett mellan­led mellan den kommun­om­fattande över­sikts­planen och detalj­planen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se