Fördjupad översiktsplan för Dingtuna, föp 46

Kommunfullmäktige antog fördjupningen den 16 december 1993.

Om den fördjupade översiktsplanen

Det går att läsa om för­djup­ningen av över­sikts­planen i ett pdf-dokument. Då den är in­skannad har den tyvärr en sämre kvalitet än våra nyare dokument.

Planhandling för fördjupad översiktsplan föp 46 Pdf, 2.4 MB.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stad­sbygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram för­djupningar av över­sikts­planen. I kommun­full­mäktige tas be­slut om att den för­djupade över­sikts­planen ska antas. Den blir sedan väg­ledande för fort­satt detalj­planering.

Vad är en för­djupad över­sikts­plan?

Vissa delar av över­sikts­planen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då går det att göra en för­djup­ning av över­sikts­planen. Några exempel på områden som kan behandlas i en för­djupning är tät­orter och kommun­delar eller stads­delar. En för­djupning kan också avse ett planerat ut­byggnads­område. För­djupningen tjänar som ett mellan­led mellan den kommun­omfattande över­sikts­planen och detalj­planen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se