Detaljplan för Effekten 8 och del av Västerås 3:69, Finnslätten, dp 1893

Detaljplanen vann laga kraft den 19 juni 2020. 

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ut­reda om det är möjligt att bygga för industri, kontor och handel i om­rådet.

Karta över planområdet på Finnslätten inringat.

Karta över planområdet på Finnslätten

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se