Detaljplan för del av fastigheterna Västerås 3:12, 3:17, 3:69 och Malma 2:1, Finnslätten, dp 1877

Detaljplanen vann laga kraft den 10 januari 2019.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlig­het till etablering av före­tag som kräver större ytor och högre byggnader. Den typen av ytor är i dag be­gränsad i Västerås.

Kartbild där planområdet på Finnslätten är inringat.

Kartbild över planområdet på Finnslätten

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se