Eldning

Eldning utomhus

Tänk på din omgivning när du eldar utomhus så att det sker utan fara för natur. Eldar du trädgårdsavfall ska du visa hänsyn mot dina grannar så att inte eldningen leder till besvär för dem.

Om du störs av att någon eldar utomhus bör du i första hand vända dig till den som eldar. I andra hand kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Kontaktcenter telefonnummer 021-39 00 00.

E-tjänst för klagomål om störande eldning

Eldplats med stenar runt en eld. 

Majbrasor

Du behöver söka tillstånd hos Polisen för att anordna en offentlig tillställning, såsom ett valborgsfirande. Polisens tillstånd är inte kopplat till eldningen. Eldning utomhus kräver i sig inget särskilt tillstånd och sker alltid på eget ansvar. Det är framförallt i torr väderlek i kombination med stark vind som elden kan vara svår att hantera. Då måste du vara extra försiktig eller inte elda alls.

(informationen uppdaterad den 17 april 2024)

Information om majbrasor under Valborg

Eldningsförbud?

Glöm inte att alltid kolla om det råder eldningsförbud eller avrådan mot eldning innan du börjar elda. På sidorna nedan får du den senaste informationen om det finns några aktuella förbud eller restriktioner i Västmanland. Om det blir eldningsförbud i Västerås kommun kommer vi att meddela det via startsidan på vasteras.se samt stadens facebook.

Brandrisk och eldningsförbud, Länsstyrelsen

Brandriskprognoser och brandriskkartor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Räddningstjänsten Mälardalen

Brandskydd

Det är förbjudet att göra upp eld i skog och mark. Grillning är endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser och på villatomter samt innergårdar där grillning kan ske utan spridningsrisk. Tänk på att den som gör upp eld alltid är ansvarig för alla konsekvenser. Det kan även råda totalt eldningsförbud, då är även grillning på privata tomter förbjudet.

Eldning av trädgårdsavfall

Elda inte upp ditt trädgårdsavfall, utan kompostera det i första hand. I andra hand lämnar du avfallet till återbruken som finns på sex platser i Västerås. För att underlätta komposteringen eller transporten till återbruken kan det vara en god idé att gå samman med grannarna och hyra en flismaskin.

Du som bor i områden med detaljplan får elda viss typ av trädgårdsavfall under vissa perioder. Det är tillåtet att elda löv, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall under veckorna 16-18 och 40-42.

Du får bara elda om det sker utan att

 • människor får besvär eller problem med hälsan
 • det strider mot föreskrifter för avfall eller brand.

Detaljplanelagt område är i stort sett alla tätbebyggda områden i kommunen. Det är till exempel:

 • Västerås tätort
 • Nyckelön
 • Tidö-Lindö fritidsområden som Råstock och Harkie
 • Munga

Om du bor utanför detalj­planerat om­råde får du elda löv och tunnare kvistar. Även där gäller naturligt­vis att du ska visa hän­syn mot dina grannar så att inte eld­ningen leder till besvär för dem. Du får aldrig elda någon form av avfall, inte heller målat eller impregnerat virke. Du får aldrig elda om det strider mot avfalls- eller brandföreskrifter.

Föreskrifter som gäller i Västerås kommun

Västerås kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljöng Pdf, 48.6 kB.

Sedan den 1 januari 2024 gäller avfallsföreskrifter som VafabMiljö kommunalförbund tagit fram. Se 46 § i avfallsföreskrifterna som handlar om eldning av trädgårdsavfall.

Vafabs avfallsföreskrifter

Eldning i naturen

Allemansrätten innebär inte någon självklar rätt att göra upp eld i naturen. Du får aldrig elda någon form av avfall. Detta ska lämnas till återanvändning, återvinning eller som restavfall. Tänk på att inte heller trä- och pappersavfall får eldas. Du får inte bränna halm eller stubb på åkrar.

Tänk alltid på detta när du ska elda

 • Hitta en bra plats att elda på.
 • Bygg upp eldstaden med stenar och sand så att branden inte sprider sig.
 • Elda inte om det blåser mycket, annars kan glödande partiklar spridas i omgivningen.
 • Ha tillgång till vatten.
 • Lämna inte eldstaden obevakad.
 • Elda inte när det är mörkt ute, det kan leda till falsklarm.
 • Glöm inte att släcka elden när du lämnar platsen.
 • Brandrisken kan vara stor även om det precis har regnat. Marken under det översta lagret kan fortfarande vara mycket torrt.

Eldning inomhus

För regler kring eldning inom­hus hänvisar vi till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Brandskyddsföreningen.

Skydda dig mot brand, Dinsäkerhet.se

Brandsäkerhet i hemmet, Brandskyddsföreningen

Om du ska installera en eldstad eller en rökkanal kan du behöva göra en anmälan.

Information om hur du anmäler eldstad eller rökkanal

Sotning

I Västerås är det Skorstensfejarmästaren (Sot och ventilationstjänst i Västerås AB) som du ska kontakta gällande sotning.

E-post: info@sotarn.se

Telefon: 021-13 02 83

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se

Text