Radonmätning

Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är på lång sikt en hälsorisk. Det går att förebygga genom att se till att radonhalten i din bostad är så låg som möjligt. Har du inte redan undersökt din fastighet är det hög tid att göra det nu. Radonhalten bör inte överstiga referensnivån 200 becquerel per kvadratmeter.

Sök radonmätning

Du kan söka radonmätningar som skickats till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. I e-tjänsten kan du söka på adress eller fastighetsbeteckning.

Sök radonmätning

Så här gör du en radonmätning

För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver man mäta. Mätsäsong för radon är 1 oktober till och med 30 april. Mätningen ska pågå under minst två månader. Vi kommenderar att du mäter under tre månader.

Punkt ett

Beställ radondosor.

Nedan hittar du länkar till de företag som är ackrediterade av SWEDAC.

Du beställer minst två dosor per bostad. Bor du i ett hus med flera våningsplan med boendeyta (till exempel sovrum, vardagsrum, gillestuga) ska du placera en dosa på varje våningsplan. Tänk alltså på att beställa extra dosor om du har fler än två våningsplan i ditt hus.

Punkt två

Placera ut dosor

När du fått hem dina dosor via posten ska du placera ut dessa enligt instruktionerna.

Låt dosorna vara utplacerade i minst 60 dagar, helst 90 dagar. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen rekommenderar tre månader för ett tillförlitligt resultat.

Punkt tre

Skicka in dosorna för analys

Följ instruktionerna du fått i paketet från din leverantör om hur du skickar in dosorna.

Punkt fyra

Rapportera till Västerås stad

Kontrollera om mätföretaget automatiskt skickar in en kopia av resultatrapporten till kommunen.

Om inte, ska du skicka in rapporten till:
mhf@vasteras.se


Analysföretag för beställning av radonmätningar

 • Eurofins (företaget skickar kopia på radonrapporten till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen)
 • Radonova (förteaget skickar kopia på radonrapporten till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen)
 • Radonanalys GJAB (förteaget skickar inte kopia på radonrapporten till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen)

Tänk på att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen inte får en kopia på radonrapporten om du beställer radonmätningen hos till exempel ett radonsaneringsföretag eller genom en direktkontakt med Eurofins eller Radonova.

Kom ihåg att skicka in din radonrapport till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om analysföretaget inte gör det. Resultat av radonmätningar som har skickats till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är offentliga uppgifter.

Har ert hus ett för högt årsmedelvärde?

Har ert hus ett årsmedelvärde som överstiger 200 becquerel per kvadratmeter ska du göra en radonsanering. Därefter ska du utföra en ny radonmätning för att se om åtgärden har haft effekt.

Information om radonsanering

Därför ska du mäta radon

Radon är en gas som inte syns, smakar eller luktar. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

 • marken under och runt om huset
 • byggnadsmaterialet
 • vattnet som används i hushållet

Höga halter av radon i bostadsluften ökar risken att drabbas av lungcancer. Effekten förstärks ytterligare i kombination med rökning. Enligt miljöbalken bedöms radongashalter över 200 becquerel per kvadratmeter vara skadligt för människors hälsa.

Kom ihåg att dålig ventilation, stängda eller igenstoppade ventiler innebär att radonstrålningen ökar kraftigt om det finns radonproblem i huset. Se därför till att ventilationen fungerar som den ska.

Bild på en dosa som mäter radon

Som fastighetsägare är du ansvarig för att radonhalten inte är högre än referensvärdet 200 Bq/m3. Är du boende i ett flerbostadshus och vill veta radonhalten kontaktar du fastighetsägaren.

Radon är en osynlig och luktfri gas och kan endast upptäckas genom radonmätning, stängda eller igensatta ventiler kan innebära att radonvärdet stiger kraftigt och de boende i lägenheten blir utsatta för radonstrålning som överstiger referensnivån. Det är viktigt att ventilerna är öppna och ventilationen fungerar som den ska.

Mätning i flerbostadshus

Du som fastighetsägare är ansvarig för att:

 • Mäta radonhalten i tillräcklig många lägenheter enligt Strålsäkerhetsmyndighetens mätanvisningar:
 • utföra långtidsmätningar, minst 60 dagar under eldningssäsongen (tidsperioden 1 okt – 30 april).
 • Om det finns lägenheter som har årsmedelvärden som överstiger referensnivån 200 Bq/m3 ska de radonsaneras, därefter ska nya långtidsmätningar utföras, för att bekräfta att åtgärderna har haft avsedd verkan.
 • Rapportera resultaten av radonmätningarna till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Gärna via e-post till mhf@vasteras.se, det går även bra att skicka vanligt brev till Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 721 87 Västerås.

Strålskyddsmyndigheten

Vilka lägenheter ska mätas?

Det beror på hur många huskroppar och plan du har samt om huskroppen har en källare eller inte. Kom ihåg att du alltid måste göra en långtidsmätning under mätsäsongen för att ha en godkänd mätning.

Flerbostadshus utan källare

Följande lägenheter ska mätas:

 • Alla lägenheter på markplan.
 • På alla högre plan ska minst 20% av lägenheterna per huskropp mätas (trappuppgång räknas inte in). Så har du fler huskroppar ska du mäta 20% per plan på varje huskropp.

Exempel: Du har två huskroppar med tre plan utan källare som har 10 lägenheter per plan.

Du ska då mäta alla marklägenheter. Och två lägenheter på plan två samt två lägenheter på plan tre (eftersom 20 procent av 10 är två). Du ska göra likadant på huskropp två.

Totalt blir det 28 lägenheter som ska mätas.

Flerbostadshus med källare

Källaren tas inte med i beräkningen eftersom det inte finns någon boende på detta plan.

 • På alla plan ska minst 20% av lägenheterna per huskropp mätas (trappuppgång räknas inte in). Så har du fler huskroppar ska du mäta 20% per plan på varje huskropp.

Exempel: Du har två huskroppar med tre plan som har 10 lägenheter per plan.

Du ska då mäta två lägenheter per plan (eftersom 20 procent av 10 är två). Du gör sedan likadant på huskropp två.

Totalt blir det 12 lägenheter som ska mätas.

När kan jag mäta?

Mätsäsongen är 1 oktober till och med 30 april. Mätningen ska pågå minst två månader, rekommenderat tre månader. 
Länkar till tre certifierade företag som utför radonmätningar.

 • Eurofins (kopia på radonrapporten skickas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen)
 • Radonova (kopia på radonrapporten skickas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen)
 • Radonanalys GJAB 

Har ert hus lägenheter som har för höga årsmedelvärden?

Finns det lägenheter som har årsmedelvärden som överstiger 200 becquerel per kvadratmeter ska radonsaneringar utföras och därefter ska de sanerade lägenheterna mätas på nytt för att konstatera att åtgärderna har haft avsedd verkan.

Radonsanering

Mätresultatet gäller inte för evigt

Radonhalten påverkas bland annat av boendevanor, ventilationen och eventuella transportvägar för radon och förutsättningarna kan förändras med tiden. Sättningar i huset kan till exempel orsaka nya sprickor i husgrunden och skapa nya transportvägar för radon. Därför bör du göra en ny radonmätning med jämna mellanrum. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att en ny mätning görs om:

 • Det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen genomfördes.
 • Det har genomförts byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten. Se Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning Mätning av radon i bostäder.

Fastighetsägarens egenkontroll

Egenkontroll kan beskrivas som fastighetsägarens eget kvalitetssystem. Fastighetsägaren ska på eget initiativ förebygga, kontrollera och åtgärda brister för att undvika negativ påverkan på miljö och hälsa. Miljöbalken är den lag som innehåller de grundläggande bestämmelserna om egenkontroll.

Fastighetsägarens ansvar Folkhälsomyndigheten

Vad gör miljö- och hälsokyddsförvaltningen?

Miljö- och konsumentnämnden är den myndighet som har ansvar för att övervaka att ägare till flerbostadshus har kontroll över radonsituationen i sitt hus och att radonsituationen åtgärdas om radonhalterna ligger över referensvärdet.

Arbetsgivare är skyldiga att känna till radonhalter på arbetsplatser och vid behov vidta åtgärder för att sänka förhöjda radonhalter.

Strålsäkerhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverket har ett delat tillsynsansvar för radon på arbetsplatser. Radonkraven regleras av arbetsmiljölagen och strålskyddsförordningen.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Arbetsmiljöverket