Utomhusluften i Västerås

Frisk luft i staden är en förutsättning för en hållbar framtid. I Västerås har vi ganska bra luftkvalitet och under de senaste årtiondena har luften blivit allt bättre. Tack vare Mälaren och vårt platta landskap har vi en välventilerad stad.

Vy över Mälaren från Lögastrand i Västerås

Luftföroreningar påverkar vår hälsa

Vi arbetar aktivt för att förbättra luftkvaliteten i Västerås. Tack vare vårt geografiska läge nära Mälaren och med ett platt landskap har vi en välventilerad stad, men vi behöver ändå göra insatser för att förbättra luftkvaliteten.

Människan påverkas redan vid låga koncentrationer av olika luftföroreningar. Det finns idag forskning som visar att luftföroreningar ökar besvären med bland annat luftrörsproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, astma, allergier och inlärningsförmåga. Luftföroreningar beräknas orsaka 6 700 förtida dödsfall i Sverige varje år, enligt IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det är inte bara människan som påverkas av luftföroreningar. Även byggnader, kulturminnen och växtlighet påverkas negativt av luftföroreningar.

Partiklar i luften

I tätorten är trafiken den störst bidragande orsaken till partiklar i luften. De flesta partiklarna kommer från slitage av däck, asfalt, bromsar och halkbekämpning med sand. Partiklar samlas på vägbanan och virvlar upp av trafik eller blåst.

Partiklar bildas också vid ofullständig förbränning och kan spridas långt via luftströmmar. En del av de partiklar som finns i Västerås kommer från andra länder.

Under våren ser vi allra störst problem med partiklar. Dubbdäcken används fortfarande, det finns sand på vägbanan och det är torrt och blåsigt.

Kväveoxid

Kvävedioxid bildas vid förbränningsprocesser och kommer framför allt från vägtrafiken. Industrins förbränning och hushållens småskaliga vedeldning bidrar också till kväveoxidutsläppen.

Ny lagstiftning för skärpta krav

I och med att kunskapen om luftföroreningars påverkan blir tydligare kommer också lagstiftningen inom området att bli hårdare. Under 2024 väntas till exempel EU komma med hårdare lagstiftning.

Mätning av partiklar och kväveoxid i centrala Västerås

En viktig del av vårt arbete är att vi i centrala Västerås mäter halterna av kvävedioxid och partiklar från framför allt trafiken.

Mätstationen står på Oxbacken längs med Stora gatan.

Som ni kan se av graferna uppmäter vi högst halter i luften längs med trafikleder med mycket trafik under rusningstid morgon och kväll.

Dagsaktuella mätresultat från mätstationen på www.vasterasluft.se

Mätstation på Oxbacken i Västerås

Mätstation på Oxbacken i Västerås

Kväveoxidhalt

Grafen nedan visar ett normaldygn för halterna av kvävedioxid vid Oxbacken i centrala Västerås. Som du kan se på kurvan stiger halten av kväveoxid kraftigt vid rusningstrafik på morgonen och på kvällen.

Graf som visar halten av kväveoxid på Oxbacken i centrala Västerås

Partikelhalt

Nästa graf visar hur partikelhalterna ser ut under fyra dygn. Som du kan se i grafen är inte partikelhalterna lika tydligt kopplade till trafikmängden, utan kan vara låg något dygn och sedan hög ett annat, beroende av andra faktorer, såsom blåst, nederbörd och så vidare.

Grafen visar partikelhalten i luften i centrala Västerås

Aktuella gränsvärden för partiklar och kvävedioxid

I tabellen ser du de aktuella gränsvärdena för partiklar och kväveoxid. µg/m3 betyder microgram per kubikmeter.


Timmedelvärde (µg/m3)

Dygnsmedelvärde (µg/m3)

Årsmedelvärde (µg/m3)

Partiklar PM10

-

50*

40

Kvävedioxid NO2

90***

60**

40

*Får överskridas högst 35 gånger per år

**Får överskridas högst 7 gånger per år

***Får överskridas högst 175 gånger per år

Så här jobbar vi

  • Vi har en handlingsplan för utomhusluften som innehåller ett antal effektmål och åtgärder som ska bidra till utvecklingen och kontrollen av luftkvaliteten i Västerås. Syftet är att se till att Västerås har god luftkvalitet både nu och i framtiden.

  • Vi arbetar med att ta fram ett åtgärdsprogram för att få ned partikelhalterna vid Oxbacken, men också generellt i staden.

  • Vi arbetar förebyggande vid detaljplanering. Det är viktigt att utformningen av staden blir på ett sätt som främjar bra luftkvalitet och inte bygger trånga gaturum med mycket trafik.

  • Staden är medlem i i Västmanlands luftvårdsförbund där vi och är med och verkar för en bättre luftmiljö. Vi är också med och utformar verktyg att använda som hjälpmedel vid planering och för ökad kunskap om luften i Västerås.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se