Markanvisning Segelmakaren 1

Västerås stad bjuder in till markanvisning för exploatering på Segelmakaren 1 på Öster Mälarstrand.

Markanvisningen är avslutad. Fastighetsnämnden beslutade 2020-12-08 § 277 att tilldela fastigheten Segelmakaren 1 till PJDK Invest AB.

Inbjudan att lämna anbud

Västerås stad bjuder in till markanvisning för bebyggelse för centrumändamål (till exempel butiker, servicekontor, föreningslokaler och restaurang, dock inte kontor). Marknadens aktörer inbjuds att inkomma med förslag på tänkbar exploatering/användning, samt anbud.

Ert förslag med handlingar och anbud ska sändas till teknik- och fastighetsförvaltningen senast 2020-10-30.

Markanvisningsförfrågan görs på uppdrag av fastighetsnämnden som vidare fattar beslut om att teckna markanvisningsavtal med byggaktör. Utvärdering och bedömning av inlämnade förslag genomförs av tjänstemän inom Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Anbudet ska innehålla

  • Byggaktörens organisationsnummer eller personnummer
  • Kontaktperson och firmatecknare
  • Beskrivning av verksamhet på tomten (förslagen verksamhet på tomten ska utgöras av en funktion som kan ge allmänheten service av något slag)
  • Anbudspris
  • Placering av byggnad och ianspråktagande av markyta
  • Redovisning av angöring av leveranser samt entrélösning
  • Redovisning av punkterna i grundkriterierna samt motivering av vald exploatering/användning

Staden bedömer om byggaktören har den kompetens och stabilitet som krävs för att kunna genomföra projektet.

Detaljerad information

Samtliga förutsättningar och tillvägagångssätt för denna markanvisning finns i filen "Program markanvisning Segelmakaren", se under rubriken Relaterade dokument nedan.

Frågor och svar

Vilken typ av bebyggelse gäller för området?

Bebyggelsen ska gälla för centrumändamål (till exempel butiker, servicekontor, föreningslokaler och restaurang, dock inte kontor).

Finns det några krav på storlek?

Höjd på bebyggelse ska inte överstiga en våning. Detaljplan Öster Mälarstrand etapp2, Dp1645, ska följas.

Dp1645

Vilken typ av upplåtelseform gäller?

Tomträtt. Läs mer nedan under rubriken Bra länkar.

Kontakta oss

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Stadshuset

fastighetsnamnd@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument

Bra länkar

Bra länkar