Markanvisning Hubbo-Sörby 9:43, Tillberga

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för bostäder inom fastigheten Hubbo-Sörby 9:43 i Tillberga.

Markanvisningen är avslutad. Fastighetsnämnden beslutade 2022-04-26 att tilldela fastigheten Hubbo-Sörby 9:43 till Tantalos Fastigheter AB.

Inbjudan att lämna anbud

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för bostäder inom fastigheten Hubbo-Sörby 9:43 i Tillberga.

Markanvisningsområdet ligger i den centrala delen av Tillberga. På fastigheten har tidigare funnits en förskola. Idag är fastigheten obebyggd. Markanvisningsområdet är 3880 kvm stort och området är detaljplanelagt för daghems- och barnträdgårdsändamål, SPL 531 från 1969. Fastighetsnämnden har under 2018 ansökt hos byggnadsnämnden om ny detaljplan för bostadsändamål. Planuppdrag lämnades av byggnadsnämnden 2020-12-20, men arbetet med planen har ännu bara inletts. Byggaktörens förslag kommer att ligga till grund för framtagande av detaljplanen. Planarbetet ska ske i samverkan, där byggaktören tillsammans med Staden aktivt deltar i detaljplanearbetet genom att medverka i projektgruppen. Inom ramen för anbudet ska anbudsgivarna föreslå utformning om ca 30 lägenheter i 2 våningar, förslagsvis i 2 flerbostadshus då upplåtelseformen ska vara 50 % hyresrätter och 50 % ägarlägenheter. 

Den preliminära byggrätten omfattar 25% BYA i två våningar, cirka 1950 kvm BTA. Byggrätten är en preliminär bedömning och kan komma att ändras under detaljplaneprocessen. Byggaktören är medveten om och accepterar att det vinnande förslaget kan komma att ändras under planarbetet. Byggaktörens projektidé ska därmed vara utvecklingsbar och anbudet får inte villkoras med en lägsta byggrätt.

Markpris angivet i kronor per m2 ljus BTA, kommer att utgöra det enda utvärderingskriteriet.

För att kunna garantera en rättssäker hantering av inkomna anbud ska dessa inte längre mejlas in till Västerås stad, utan lämnas in i pdf-format i systemet e-avrop via länk https://www.e-avrop.com/vasteras/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=70518 senast 2022-03-28. För att kunna göra detta krävs att man har ett konto i e-avrop. Kontot är kostnadsfritt. E-avrop ska enbart användas för inlämning av anbud.

Alla kontakter och frågor som berör markanvisningen ställs skriftligen via Västerås stads webb på denna sida, under Kontakta oss. Frågor och svar av allmänt intresse kommer att publiceras här. Varje bolag som deltar i markanvisningsförfarandet tar ansvar för att hålla sig ­uppdaterad med information som redovisas nedan under Frågor och svar. Frågor och svar kommer inte hanteras i e-avrop. Sista dagen att inkomma med frågor är 2022-03-22.

Markanvisningsförfrågan görs på uppdrag av fastighetsnämnden som vidare fattar beslut om att teckna markanvisningsavtal med byggaktör. Utvärdering och bedömning av inlämnade förslag genomförs av tjänstemän inom Västerås stad.

Anbudet ska innehålla

  • Undertecknade personers fullmakt att företräda byggaktören vid markanvisningstävling
  • Registreringsbevis för byggaktören
  • Dokument som visar att byggaktören uppfyller grundvillkoren i denna inbjudan
  • Pris i kronor per m2 ljus BTA för 50 % ägarlägenheter och 50 % hyreslägenheter
  • Placering av byggnader och ianspråktagande av markyta.
  • Kortfattad beskrivning innehållande: koncept, hustyper, kvadratmeteruppgifter och antal lägenheter, material, färgsättning och byggnadsteknik
  • Situationsplan i skala 1:400
  • Parkering och trafiklösning

Detaljerad information

Samtliga förutsättningar och tillvägagångssätt för denna markanvisning finns i "Program för markanvisning Hubbo-Sörby 9:43, Tillberga", se rubriken Relaterade dokument nedan. OBS! Programmet har uppdaterats 2022-03-03 med information om att priset är rörligt, då köpeskillingen kan komma att justeras i samband med marköverlåtelseavtalets tecknande i enlighet med fastighetsprisindex. Vissa stavfel har också rättats till.

Sida för detaljplan 1944 nås vi denna länk.

Frågor och svar

Här kommer alla frågor att svar att publiceras löpande under markanvisningstiden, sista dag för ställa frågor är 22 mars 2022.

Kontakta oss

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Stadshuset

fastighetsnamnd@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument