Starta fristående förskola eller fritidshem

Informationen nedan handlar om att starta fristående förskola. Om du vill starta fristående fritidshem kontaktar du barn- och utbildningsförvaltningen.

Ansökan fristående förskola

Enligt kapitel 2 paragraf 7 skollagen (2010:800) övriga ärenden om godkännande av enskild som huvudman handläggs av den kommun där utbildningen ska bedrivas.

Avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola eller utökning av befintlig verksamhet

Västerås stad tar ut en avgift på 12000 kronor vid ansökan om godkännande att starta en fristående förskola. Vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet tas en avgift ut på 6000 kronor. Avgiften faktureras utifrån de uppgifter som anges i ansökan. Ärendet behandlas vidare efter att avgiften betalats. Avgiften betalas inte tillbaka.

Dokument och uppgifter som ska följa med ansökan

Underlag som barn- och utbildningsförvaltningen begär in från huvudmannen vid ansökan om att starta en fristående förskola.

 • En beskrivning av hur verksamheten ska bedrivas och en pedagogisk idé.
 • En beskrivning av barngruppens tänkta sammansättning och storlek.
 • En beskrivning av ändamålsenliga lokaler.
 • Handlingsplaner för barns säkerhet, utflykter, utevistelse, kriser och katastrofer.
 • För aktiebolag och ekonomisk förening: registreringsbevis från Bolagsverket, aktuell F-skattsedel samt bolagsordning eller stadgar.
 • För enskild firma: personbevis samt registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänd för F-skatt.
 • En lista av styrelse- och ledningspersoner inklusive personnummer som ingår i ägar- och ledningskretsen och deras position eller befattning.
 • En lista av personer inklusive personnummer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.
 • Vid ägande i flera led, en beskrivning av ägarkedjan. Ange organisationsnummer och ägarandel i samtliga led.
 • Redovisning av den kunskap om skollagstiftning som finns inom ägar- och ledningskretsen. Både formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas.
 • Redovisning av den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar- och ledningskretsen. Både formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas.
 • Redovisning av den ekonomiska kompetens som finns inom ägar- och ledningskretsen gällande exempelvis årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen (ABL) och annan på området viktig lagstiftning. Både formella utbildningar och erfarenheter ska redovisas.
 • Referenser för huvudman.
 • Eventuellt hyreskontrakt.
 • En preliminär ekonomisk kalkyl.
 • Redovisning av kunskap kring tystnadsplikten enligt kapitel 29 paragraf 14 skollagen (2010:800).
 • Redovisning av kunskap kring anmälningsplikten enligt kapitel 14 paragraf 1 socialtjänstlagen (2001:453).
 • Ett eventuellt bygglov, intyg för livsmedelsanläggning och ett godkännande från brandskyddsmyndigheten inklusive en brandskyddsplan lämnas in till ansvarig tjänsteman innan mottagande av barn i verksamheten.

Fullständig ansökan skickas till:

Västerås stad
Barn- och utbildningsförvaltningen
721 87 Västerås

Blankett för ansökan om godkännande för att starta fristående förskola och fritidshem Pdf, 67.8 kB.

Blankett för ansökan om godkännande för att starta fristående förskola och fritidshem, ifyllnadsbar Word, 209.5 kB.

Hur går processen till?

 • När ansökan kommer in till kommunen registreras ärendet och tilldelas en handläggare.
 • Västerås stad fakturerar en avgift för ansökan om godkännande att starta en fristående förskola eller utökning av befintlig verksamhet. Ärendet behandlas vidare efter att avgiften betalats.
 • En kontroll av ansökan sker enligt checklista för godkännande.
 • Vid ofullständig ansökan begärs komplettering, alternativt om ansökan är mycket ofullständig kan krav på en helt ny ansökan ställas.
 • Kronofogden och eventuellt andra myndigheter kontaktas för ekonomisk kontroll.
 • Vid ansökan om att starta en fristående förskola beställer barn- och utbildningsförvaltningen belastningsregister för alla som tillhör ägar- och ledningskretsen.
 • Är alla dokument i ordning kontaktas sökanden för möte och genomgång av ansökan. Den sökande beskriver sitt budgetförslag för att säkerställa förståelsen för kommunens ersättningsmodell.
 • Gällande förskola granskas lokalen.
 • Kontakt med referenser för huvudman.
 • En samlad bedömning baserad på inskickade handlingar, granskning av lokalen och referenser görs av ansvarig tjänsteman.
 • Gällande förskola ingår även en ägar- och ledningsprövning i bedömningen.
 • Nämnden beslutar om godkännande.

Om verksamheten helt eller i väsentliga delar ändras eller flyttas ska ny ansökan göras av huvudmannen.

Förändringar inom ägar- och ledningskretsen

Enligt kapitel 2 paragraf 5b skollagen (2010:800) ska enskild huvudman anmäla förändringar inom ägar- och ledningskretsen till Västerås stad senast en månad efter förändringen.

Tillsyn fristående förskola

I enlighet med kapitel 26 paragraf 2, 4, 6-16, 18 samt 27 skollagen (2010:800) ansvarar kommunen för tillsynen över fristående förskolor.

Syftet med tillsyn är att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och föreskrifter. I tillsynen ingår även att fatta beslut om eventuella åtgärder som huvudmannen har att rätta till samt lämna råd och vägledning. Bedömningar görs av hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen enligt Läroplan för förskolan (Lpfö -98, reviderad 2018) och tillämpliga lagar och förordningar.

För att utöva tillsynen har kommunen rätt att på plats granska verksamheten och rätt att få tillträde till de lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten. Den enskilda huvudmannen är skyldig att på begäran lämna upplysningar, handlingar och annat material som behövs för tillsynen. Tillsynen riktas mot områden som är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn får den utbildning och omsorg som de har rätt till enligt nationella bestämmelser.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och fritidshem

Vi hjälper dig med frågor som rör förskola och fritidshem.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se