Särskilda behov, extra stöd vid utbildning

Barn och unga som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling har rätt att få det. Det står i skollagen.

Förskola

Förskola och pedagogisk omsorg har ett speciellt ansvar för barn som behöver särskilt stöd. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Stödet ska utformas med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar.

Om du anser att ditt barn har omfattande behov av särskilt stöd i förskola eller pedagogisk omsorg och du ännu inte har någon plats vänder du dig till Kontaktcenter för mer information, se kontaktuppgifter längre ner på sidan. Om ditt barn har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg kontaktar du enhetschef/rektor.

Grundskola

Skolan har ett speciellt ansvar för unga som behöver särskilt stöd. Elever som av fysiska, psykosociala eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Stödet ska utformas med hänsyn till elevens egna behov och förutsättningar.

Det är skolans rektor som har ansvaret för elevstöd. Vid sin sida har rektor, förutom den pedagogiska personalen, den särskilda elevhälsopersonalen som med sin specifika kompetens stödjer lärare och skolledning i elevhälsoarbetet. Rektor ansvarar för att elever som har läs- och skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter ska upptäckas tidigt och få det stöd de behöver.

Om du anser att ditt barn är i behov av särskilt stöd i skolan kontaktar du rektor.

Anpassad grundskola (tidigare grundsärskola)

Om ditt barn behöver gå i anpassad grundskola får du träffa samordnaren för anpassad grundskola som informerar dig om den verksamheten. Det är samordnaren som utifrån Skolverkets riktlinjer ansvarar och beslutar om vilka elever som ska tas emot i den anpassade grundskolan.

Åtgärdsprogram

Elever som behöver särskilt stöd ska få ett åtgärdsprogram. Syftet med det är att se till att elevens behov tillgodoses. Med hjälp av åtgärdsprogrammet kan personalen planera och utveckla den pedagogiska verksamheten så att du får det särskilda stöd som du behöver. Du får samtidigt en skriftlig bekräftelse på vilket stöd skolan ska ge dig. Kontakta rektor på din skola om du vill veta mer.

Lovskola

För elever i årskurs 8 och 9 som kanske inte når målen i svenska, svenska som andraspråk, matematik eller engelska arrangeras lovskola under tio dagar i juni. Elever som deltar i lovskolan har rätt till 50 timmars undervisning. Undervisning och prövning genomförs av behöriga och legitimerade lärare. Eventuellt slutbetyg i årskurs 9 skrivs ut i anslutning till lovskolan. Lovskola erbjuds under samma förutsättningar som under ordinarie skoltid.

Kontakta din skola om du vill veta mer om lovskolan och hur du gör för att anmäla dig.

Gymnasieskola

Skolan har ett speciellt ansvar för unga som behöver särskilt stöd. Elever som av fysiska, psykosociala eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Stödet ska utformas med hänsyn till elevens egna behov och förutsättningar.

Det är skolans rektor som har ansvaret för elevstöd. Vid sin sida har rektor, förutom den pedagogiska personalen, den särskilda elevhälsopersonalen som med sin specifika kompetens stödjer lärare och skolledning i elevhälsoarbetet. Rektor ansvarar för att elever som har läs- och skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter ska upptäckas tidigt och få det stöd de behöver.

Om du är i behov av särskilt stöd i skolan kontaktar du rektorn på skolan.

Anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola)

Om du behöver gå i anpassad gymnasieskola får du och din vårdnadshavare träffa samordnaren för anpassad gymnasieskola som informerar dig om den verksamheten. Det är samordnaren som utifrån Skolverkets riktlinjer ansvarar och beslutar om vilka elever som ska tas emot i anpassade gymnasieskolan.

Lovskola

Om du kanske inte når målen i svenska, svenska som andraspråk, matematik eller engelska kan du ansöka om att gå i lovskola under tio dagar i juni. Där har du rätt till 50 timmars undervisning. Det är behöriga och legitimerade lärare som undervisar och genomför prövningar.

Kontakta din skola om du vill veta mer om lovskolan och hur du gör för att anmäla dig.

Sjukhusundervisning

Om ditt barn blir sjukt och behöver vårdas på sjukhus har barnet rätt enligt skollagen att få undervisning. På sjukhusskolan undervisar sjukhuslärare som hjälper ditt barn att nå kunskapsmålen. Eleverna använder de läromedel som finns på ordinarie skola eller undervisningsmaterial som finns på sjukhusskolan.

På barn- och ungdomskliniken och barn- och ungdomspsykiatrin undervisar sjukhuslärare elever, från årskurs 1 till och med gymnasiet, som är inskrivna för behandling eller utredning på sjukhus. Undervisningen sker både enskilt och i grupp beroende på hur eleverna mår.

Om ditt barn är inlagt på sjukhus och behöver hjälp med sin skolgång kontaktar du ditt barns behandlande team.

Information om särskilda utbildningsformer i skollagen, Sveriges riksdag

Vuxenutbildning

Du som är vuxen, vill studera på grundläggande eller gymnasial nivå och är i behov att särskilt stöd kan få hjälp av en studie- och yrkesvägledare. En pedagogisk kartläggning görs för att se vad du behöver för att lyckas med dina studier.

Kontakta Vuxenutbildningscentrum för att boka tid för kartläggning

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

  • förskola och fritidshem
  • grundskola och anpassad grundskola
  • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se