Mobbning, trygghet, säkerhet i skola

Förebyggande arbete mot mobbning

I Västerås ska ingen person, som i sitt yrke eller på sin fritid kommer i kontakt med barn och ungdomar, låta bekvämlighet, okunskap eller feghet vara ett hinder för att se och agera när barn far illa. Skolorna arbetar aktivt för att förebygga mobbning och kränkningar.

Tolv kommunala skolor i Västerås har utbildade trivselledare. Målet är att förebygga mobbning och främja ökad och mer varierad lek på rasterna. Om du eller din kompis blir mobbad, kränkt eller diskriminerad ska du eller din förälder kontakta skolan.

Samordnare för barnrättsfrågor

Samordnaren för barnrättsfrågor är en del av Förebyggarcentrum och bidrar med kunskap och verktyg för att utveckla barnrättsarbetet så att vi lever upp till barnkonventionens krav i Västerås. Vi kan bidra till kunskapshöjning när det gäller barnrättslagen, demokrati och inflytandefrågor. Vi kan vara ett stöd och en kunskapsbank i metod- och värdegrundsarbete med fokus på barnets rättigheter, i arbete riktat mot både barn, unga och personalgrupper.

Samordnaren har bland annat ansvar för:

 • Samordning av barnpilotverksamheten samt utbilda barnpiloter.
 • Utbilda MVP-ledare.
 • Bistå med kunskap om Barnkonventionen.
 • Vara stöd i arbetet med kunskapshöjning (förskola och skola).
 • Bidra med kunskap till allmänhet och civilsamhälle.
 • Delta i nätverk och vara en aktiv del i samverkansforum.

Kontaktuppgifter till Sara Holm Stålhand finns längst ner på den här sidan.

Barnpiloter

En barnpilot är en resurs på arbetsplatsen i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att göra det. Barnpiloten ska vara ett bollplank och en kunskapsbank för att tidigt kunna agera om någon far illa. Västerås stad har som mål att det ska finnas barnpiloter på alla arbetsplatser inom barn och utbildning. Barnpiloter utbildas kontinuerligt och ingår i ett nätverk med Västerås stad, Polismyndigheten i Västmanlands län och Region Västmanland. Sedan 2003 har cirka 800 personer utbildat sig till barnpiloter, och utöver introduktionsutbildningen finns det i dag även en steg 2-utbildning.

Vill du veta mer om barnpilotverksamheten? Kontakta samordnare Sara Holm Stålhand, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Samordnare våldsprevention

Samordnaren i våldsprevention är en del av Förebyggarcentrum och bidrar med kunskap och verktyg för att utveckla det våldsförebyggande arbetet i Västerås stad. Vi kan bidra till kunskapshöjning när det gäller vad våld är, skydd- och riskfaktorer för hot, våld och kränkningar och olika former av våldsdynamiker. Vi kan vara ett stöd i att konkretisera ett våldsförebyggande och trygghetsskapande jämställdhetsarbetet med åskådaransats i skolan eller på arbetsplatser.

Samordnaren har bland annat ansvar för:

 • Samordning av implementeringen av lektionsprogrammen MVP (mentorer i våldsprevention).
 • Samordna och leda grundkurser i MVP för skolpersonal (med flera).
 • Bistå med kunskap om jämställdhetsarbete kopplat till våld och genus.
 • Bistå med kunskap om främjande/förebyggande grundprinciper och åskådaransats.
 • Vara stöd i arbetet med kunskapshöjning (förskola, grundskolan och gymnasiet).
 • Bidra med kunskap till allmänhet och civilsamhälle.
 • Delta i nätverk och vara en aktiv del i samverkansforum.

Ett flertal skolor i Västerås arbetar i någon form med metodmaterialet MVP. Lektionsprogrammen syftar till att minska hot, våld och kränkningar i skolan och för att främja en trygg och jämlik skolmiljö för alla.

Förebyggarcentrum, för mer information om Västerås stads förebyggande arbete

Likabehandling

Varje år gör skolorna i Västerås en likabehandlingsplan över trygghetsarbetet på din skola. Planen berättar hur din skola arbetar för att se till att alla behandlas lika, oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Kontakta din skola för att ta del av likabehandlingsplanen.

Olyckor och kriser

Alla kommunala förskolor och skolor har en utarbetad krisplan. Det vill säga en plan som talar om hur skolan ska göra när olika krissituationer uppstår. Planen kan användas som ett stöd om barn, elever och/eller personal drabbas av till exempel katastrofer eller andra kriser. Det kan gälla dödsfall, olycksfall och andra oförutsedda händelser i eller utanför skolan, som gör att människor behöver akut hjälp och ett medicinskt och/eller psykosocialt omhändertagande.

När något oförutsett händer kan det vara en bra hjälp för omgivningen att ha en krisplan att gå efter, eftersom förvirring ofta uppstår i det akuta skedet. En plan kan inte förutse allt som behöver göras, eftersom ingen traumatisk händelse är den andra lik, det finns dock vissa grundläggande frågor som är bra att tänka på när något har hänt.

Alla kommunala förskolor och skolor har en krisgrupp som träffas två gången per år samt vid behov. Gruppen i skolan består av rektorer, kuratorer, skolsköterskor, vaktmästare, lärare och administrativ personal. Krisgruppens uppgift är att stödja och hjälpa elever och medarbetare vid svåra situationer. Vid större kriser träder också Västerås stads krisorganisation in som stöd till enheten. För mer information kontakta förskolechefen på din förskola eller rektorn på din skola.

För information om arbete med olyckor och kriser i fristående förskolor och skolor kontakta respektive enhet.

Kontakta oss

Sara Holm Stålhand

Samordnare för barnrättsfrågor

Telefon: 021-39 99 99

sara.holm.stalhand@vasteras.se